De Vuurberg
Home Milieu & Energie Gezondheid & Wetenschap Duurzaam Bouwen Photo Gallery
Geologie & Reizen Landbouw & Voeding Natuurbescherming Eilanden Geo-educatie


Het klimaat als spelletje
In: NRC, 20 januari 2007

© De Vuurberg / Annemieke van Roekel

De Vrije Universiteit wil de internationale klimaatarena nabootsen met een interactief computerspel. Het broeikaseffect in hippe vorm, met ruimte voor 'good guys' čn 'bad guys'.

'Universiteiten kiezen er nog onvoldoende voor om wetenschappelijke kennis te presenteren met ondersteuning van multimedia,' zegt Pier Vellinga, hoogleraar milieuwetenschappen aan de Vrije Universiteit en directeur van het aan de VU verbonden Klimaatcentrum. 'Slechts enkele vakgebieden, zoals fysica en chemie, maken er gebruik van. Inmiddels weten we dat het aanbieden van kennis uit boekjes niet meer toereikend is voor de overdracht van wetenschappelijke kennis.'

Al twintig jaar is de Vrije Universiteit met het thema klimaatverandering bezig, zowel vanuit een politicologische als een aardwetenschappelijke invalshoek. Die ervaring is de inspiratie voor de klimaatgame, een computerspel waarmee de bedenkers vooral een jongere doelgroep, tot de leeftijd van een jaar of 25, op het oog hebben. 'Het zijn juist jongeren die goed met een game bereikt kunnen worden, ook degenen die niet van huis uit in wetenschap geďnteresseerd zijn,' licht Vellinga toe. 'Jonge mensen zijn razendsnel met computers. Ze pikken het erg snel op.' Het idee achter de klimaatgame is dat een laagdrempelig medium kan helpen om wetenschappelijke kennis te populariseren.

INZICHTEN
'Bij wetenschappelijke publicaties zien we dat de samenleving nieuwe kennis en inzichten pas na een jaar of tien oppakt,' vervolgt Vellinga. 'Met een game kun je honderdduizend, misschien zelfs wel een miljoen jongeren binnen een jaar bereiken met de kennis die wij als wetenschappers nú hebben zodat we nieuwe inzichten sneller kunnen verspreiden.'

De door de VU voorgestelde klimaatgame wordt gespeeld vanuit het perspectief van de speler die zich beweegt in twee arena’s. Allereerst een wetenschappelijke arena met al zijn onzekerheden, in de ‘werkelijkheid’ vertegenwoordigd door drieduizend klimaatwetenschappers verbonden aan het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC). En daarnaast een politieke arena waarbinnen regeringsvertegenwoordigers, politici, bedrijfsleven en niet-gouvernementele organisaties actief zijn.

Vellinga maakt de politieke en wetenschappelijke arena van internationale klimaatonderhandelingen al jaren van dichtbij mee. Persoonlijk was hij betrokken bij de totstandkoming van het verdrag van Kyoto en bestudeerde hij de internationale aspecten ervan. Bij de internationale onderhandelingen worden perioden van vooruitgang afgewisseld met perioden waarin de besluitvorming voor langere tijd stagneert, is zijn ervaring. 'In de jaren tachtig zaten we in een periode van versnelling. In relatief korte tijd is toen veel milieubeleid ontwikkeld. Als reactie hierop hebben de grote energiebedrijven, die zich sterk bedreigd voelden, zand gestrooid in de wetenschappelijke machine door de klimaatscepsis aan te wakkeren. Op dit moment staan we aan de vooravond van een doorbraak. Australië heeft nu al zoveel onder klimaatverandering te lijden dat het land er economisch schade van ondervindt. Al Gore en Bill Clinton pakken het probleem voortvarend op en ik verwacht dat een volgende Amerikaanse president, onafhankelijk van zijn politieke signatuur, mee zal werken aan een internationaal klimaatverdrag.'

'In de klimaatgame moeten alle verschillende actoren een plaats krijgen,' vertelt Vellinga. 'De speler krijgt een centrale rol, bijvoorbeeld de rol van president. Het spel wordt vanuit zijn perspectief gespeeld. We creëren 'good guys' en 'bad guys', want mensen vinden het leuk om een rol te spelen, een goede of een slechte. Er zijn altijd mensen die de wereld naar de verdoemenis willen helpen. In het spel zou de 'bad guy' bijvoorbeeld veel broeikasgassen uitstoten.'

COMPLEX
Zijn de processen die binnen de internationale klimaatgame spelen niet te complex om binnen een computerspel een plek te geven? Volgens Vellinga valt die complexiteit wel mee. 'Het is niet zozeer het kennisniveau, maar de interactie die de complexiteit bepaalt. En dat doet de speler zelf, omdat hij belangrijke beslissingen moet nemen terwijl de tijd voortschrijdt.' Vellinga ziet een intensieve samenwerking voor zich met de Nederlandse gaming industrie, waar de VU nu al goede contact mee heeft. 'Een game biedt bovendien het voordeel dat wetenschappelijke onzekerheden goed afgedekt kunnen worden, door gebruik te maken van meerdere scenario’s. Smelt Groenland bijvoorbeeld al over driehonderd jaar? De meeste onderzoekers denken eerder aan drieduizend jaar. In een computerspel kun je die verschillende scenario’s naast elkaar laten bestaan.'


HET PLAN. DE KLIMAATGAME - Inzending Vrije Universiteit, Academische Jaarprijs 2006/2007

De klimaatgame beslaat twee arena’s waarbinnen internationale besluiten over klimaatverandering worden genomen of van waaruit die besluiten worden ondersteund: de politieke arena en de wetenschappelijke arena. Kennis en besluitvorming staan centraal.
Het spel wordt gespeeld vanuit het perspectief van de speler zelf, door insiders ook wel een 'immersive' game genoemd. De speler vertegenwoordigt Nederland in de internationale klimaatarena. Om dit te kunnen doen moet hij kennis verzamelen, strategische keuzes maken en onderhandelen. Hij doet dit aan de hand van concrete situaties, zoals handelen in emissies en investeren in nieuwe technologie.
Net zoals bij golf moet de speler handicaps overwinnen. Zo kan hij zichzelf 'upgraden' en op een hoger 'level' terechtkomen waar hij vervolgens meer macht of kennis bezit. Om meer macht te krijgen moet hij wel eerst laten zien dat hij het wetenschappelijke of politieke spel snapt.

Voor de strategische keuzes die de speler moet maken kan hij de hulp kan inroepen van een zelfgekozen ‘adviseur’. Bouwt hij bijvoorbeeld hogere dijken en kiest hij daarmee voor een defensieve houding waarmee hij vooral zichzelf beschermt of gaat hij offensief aan de slag door het Rotterdamse Pernis op biomassa te laten draaien? Laat hij de economische ontwikkelingen in China, met alle milieugevolgen die daarmee gepaard gaan, op zijn beloop of gaat hij ‘infiltreren’ door afdelingen van het Wereldnatuurfonds in dat deel van de wereld op te zetten? Uiteindelijk bepaalt de termijn waarbinnen de speler oplossingen bedenkt of hij zal winnen.

Relevante disciplines voor het klimaatspel zijn: aardwetenschappen, ecologie, economie en politicologie. De klimaatgame zal online via internet beschikbaar komen. Toepassingen op spelcomputers als Playstation (Sony) of Xbox (Microsoft) behoren tot de mogelijkheden.


Meer artikelen over Milieu & Energie

Meer artikelen over aardwetenschappen

Annemieke VAN ROEKEL is freelance journalist
E-mail: avroekel@xs4all.nl
Website: www.vuurberg.nl

© Annemieke van Roekel, 2005. Niets van deze website mag worden vermenigvuldigd of openbaar gemaakt door middel van druk, microfilm, fotokopie, plaatsing van teksten en/of afbeeldingen op andere websites of op welke wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur en de betreffende tijdschriftredacties.
Laatste wijziging: 11 februari 2007

[home] [top] [contact] [disclaimer]